Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ  ศรีวาปี
Asst. Kanokwan  Sriwapee

ตำแหน่ง 
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปี 2559 - ปัจจุบัน)
วุฒิการศึกษา
          ค.บ. (การอนุบาลศึกษา), วิทยาลัยครูมหาสารคาม
          กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
หลักการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย การบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง 
Assoc. Prof. Dr. Thatsanee Nakunsong

ตำแหน่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ฝ่ายบริหาร) 
วุฒิการศึกษา 
          ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), วิทยาลัยครูนครราชสีมา
          กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
          ค.อ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาเด็กและผู้สูงอายุในบริบทท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์  ละอำคา
Dr. Runglawan  Laumka

ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
          ค.บ. เกียรตินิยม (การศึกษาปฐมวัย), สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
          ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การศึกษาแนววอลดอร์ฟ การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย จิตตปัญญาศึกษา 

อาจารย์ ดร.พีระพร  รัตนาเกียรติ์
Dr. Peeraporn  Rattanakieat

ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
          ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), สถานบันราชภัฏจันทรเกษม
          กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
          ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียรู้ (การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ
เพลงและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย จิตตปัญญาศึกษา การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในตน 
อาจารย์ วิลาวัลย์  คัดทะจันทร์
Miss. Wilawan Khattachan

ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
          ค.บ. เกียรตินิยม (การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยบูรพา
          ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาจารย์ ณุชฎา  บูรณะพิมพ์
Miss. Nuchada Buranapim

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
วุฒิการศึกษา
          ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
          ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
          ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่่ยวชาญ/ความสนใจ
การจัดทำหนังสือนิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ สุชาดา  หวังสิทธิเดช
Miss. Suchada  Wangsittidet

ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
          ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อาจารย์ บงกชรัตน์  ภูวันนา
Miss. Bongkotrat  Poowanna

ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
          ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การผลิตนวัตกรรมสื่อทางการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดโปรแกรมโภชนาการอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ วารินทิพย์  ศรีกุลา
Miss. Warintip  Srikula

ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
          กศ.บ. (การแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
          ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กและผู้ปกครอง ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 
อาจารย์ ชัชวาลย์  ลิ้มรัชตะกุล
Mr. Chatchawan  Limruchatakul

ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
          กศ.บ. เกียรตินิยม (การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การผลิตนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
รูปแบบและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก การประเมินพัฒนาการ
การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และ STEM Education

เว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Copyright © Faculty of Education Rajabhat Mahasarakham University
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Copyright © 2013 Designed by Galaxia Tel.08-4518-5626