Get Adobe Flash player

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ในระดับปฐมวัย  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ในระดับปฐมวัยให้กับคณะครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการ
สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ในระดับปฐมวัย


พิธีเปิดและบรรยายพิเศษจาก
ดร.บวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

ทีมวิทยากร ได้แก่
อาจารย์ชัชวาลย์  ลิ้มรัชตะกุล (วิทยากร)

อาจารย์บงกชรัตน์  ศุภเกษร (ผู้ช่วยวิทยากร)
อาจารย์สุชาดา  หวังสิทธิเดช (ผู้ช่วยวิทยากร)

 

เผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 
 
 
 

เว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Copyright © Faculty of Education Rajabhat Mahasarakham University
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Copyright © 2013 Designed by Galaxia Tel.08-4518-5626