Get Adobe Flash player

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และไม้หอม    

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยินดีต้อนรับและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และไม้หอม เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กิจกรรมดี ๆ เพื่อพ่อหลวงขอปวงพสกนิกรไทยทั่วหล้า
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อให้ประชาชนไทย
ได้อยู่ดี กินดี และช่วยคลายทุกข์ ขจัดภัยพิบัติน้อยใหญ่นานัปการ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จึงจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

*************************************************

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อฝึกการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและผู้ที่สนใจตามอาสาสมัคร
2. เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรต้นแบบในการบริการการจัดกิจกรรมการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สู่ชุมชน
3. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ (รัชกาลที่ 9)
4. เพื่อนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ขึ้น มอบให้สำนักพระราชวัง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร (โดยตั้งเป้าหมายไว้ 9,999 ดอก)

กำหนดการ

1. เรียนเชิญทุกท่านเข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ที่ห้อง 24 x 7 (ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารสีฟ้า หน้าอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
2. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10.00 - 15.00 น.) 

ประเภทของดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์
1. ดอกกุหลาบ
2. ดอกชบาทิพย์
3. ดอกดารารัตน์

*****จำนวนดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ได้ในขณะนี้     1,200/9,990    ดอก  

หมายเหตุ   มีอุปกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ประมวลภาพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในส่วนของกิจกรรมการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560
ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  สมวรรธนะ

(อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)

วั   

   

   
  เผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 
 
 
 

เว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Copyright © Faculty of Education Rajabhat Mahasarakham University
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Copyright © 2013 Designed by Galaxia Tel.08-4518-5626