Get Adobe Flash player


  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2557


  1. ชื่อหลักสูตร
           ภาษาไทย           : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
           ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
           ชื่อเต็ม (ไทย)      : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
           ชื่อย่อ (ไทย)        : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
           ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Education Program in Early Childhood Educationภาษาไทย
           ชื่อต่อ (อังกฤษ)   : B.Ed. (Early Childhood Education)
  3. ปรัชญาเฉพาะของหลักสูตร
               มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีวคามรู้ ทักษะทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  4. วัตถุประสงค์
       เพื่อผลิตครุศาสตรบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
          4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
          4.2 มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
          4.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
          4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
          4.5 มีความสามารถในการพิจารณษแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล
                 โดยการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
          4.6 มีความสามรถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมถรรนะของตนอยู่เสมออย่าง
                 ต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
  5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          5.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00
          5.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2548 หมวดที่ 4
          5.3 ผ่านการคัดเลือกโดยระบบทดสอบกลาง (Admission) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
          5.4 ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  6. หลักสูตร
       จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเ๖้มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คุรุสภาและเป็นไปตามมาตรฐานวุฒิระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
          6.1 หลักสูตร
                 6.1.1  จำนวนหน่วยกิต
                            รวมตลอดหลักสูตร 169 หน่วยกิต
                 6.1.2  โครงสร้างหลักสูตร
                            โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 หมวดวิชาที่้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                 ไม่น้อยกว่า
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
33
9
9
6
9
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                            
       2.1 กลุ่มวิชาเอก
              2.1.1 วิชาเอกบังคับ
              2.1.2 วิชาเอกเลือก
              2.1.3 วิชาการสอนวิชาเอก
              2.1.4 วิชาเพิ่มเติม
       2.2 กลุ่มวิชาชีพครู                                                                       ไม่น้อยกว่า
              2.2.1 วิชาชีพครูบังคับ
              2.2.2 วิชาชีพครูเลือก                                                           ไม่น้อยกว่า
              2.2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
       2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               ไม่น้อยกว่า
131
80
49
20
6
5
48
30
4
14
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Copyright © Faculty of Education Rajabhat Mahasarakham University
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Copyright © 2013 Designed by Galaxia Tel.08-4518-5626